1- سرپرست امور حقوقی

نام و نام خانوادگی: آقای احمد زیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

آدرس ایمیل : a.zeidi14@gmail.cam

2- آقای عابدین یاری

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی       

 شرح وظایف:پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی – پیگیری ثبتی املاک

3-آقای محسن عباسیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

شرح وظایف : پیگیری دعاوی عمومی حقوقی – پیگیری دعاوی دیوان عدالت اداری

 آدرس ایمیل: Mohsen.abaseean@gamil.cam

4- آقای سعید سبزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا

شرح وظیفه : پیگیری دعاوی رابطین حقوقی در سطح استان

آدرس ایمیل: sabzisaeed1360@gmil.com

5- خانم لیلی رحمن خانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی الهیات گرایش فقه و حقوق

شرح وظیفه : پیگیر اجرائیه ها- ابلاغنامه ها- اطلاعات و آمار

6- خانم نسیم نعمتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق خصوصی

شرح وظیفه : تشکیل پرونده – دبیرخانه- بایگانی- تابپ-

7- خانم نفیسه غیاثی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق جزا جرم شناسی

 شرح وظیفه : پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی – پیگیری ثبتی املاک

آدرس ایمیل : nafise.ghiasi@yahoo.com

 

جستجو